Submit

Allmänna villkor – Billmates Betallösningar för Föreningar 
v.2.7  SE202203016SV

Senast uppdaterad den [16 mars 2022]
Definitioner och uttryck i dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkoren”) som används i Samarbetsavtalet ska, om inte annat uttryckligen anges, ha samma innebörd i Allmänna Villkoren.

VILLKOR
1. Billmates Tjänster
1.1 Billmate erbjuder Föreningen en tjänst för fakturering där Föreningen kan överlåta hela fordran genom ett så kallat fakturaköp. Billmate övertar i samband med överlåtelsen
kreditrisken. Fordran betalas ut till Föreningen vid nästkommande utbetalningstillfälle i enlighet med avsnitt 4. Tjänsten innefattar fakturaregistrering, fakturautskick samt påminnelse- och inkassohantering.

2. Billmates åtaganden
2.1 Billmate ansvarar för all kreditprövning, fakturering, administration och service avseende fakturaköp. Om Föreningen inte ger Billmate detaljerad och aktuell information om avgifter kan Billmate hänvisa sådana medlemsfrågor till Föreningen. Billmate kommer att hantera kravhantering och eventuell administration.

2.2 Billmate bär kreditrisken och bedrägerisrisken för förvärvade fordringar, med undantag för de fall som anges i avsnitt 6.

2.3 Billmate tillhandahåller villkor avseende betalsätten till Medlemmar i samband med Tjänsterna, dvs. före, i samband med och efter Medlems betalning av avgift. Billmate kan, efter eget gottfinnande, ändra villkor och annat relaterat material (t.ex. avtal, formulär eller information om betalsätt). Billmate ansvarar för att tillse att villkor och övrigt relaterat material
överensstämmer med gällande lagar, förordningar och föreskrifter.

2.4 Billmate ska, efter att ha mottagit en elektronisk notifiering, skicka betalningsinformation och andra betalningsrelaterade meddelanden via e-post till Medlemmar. Betalningsinformation ska skickas i form av fakturor enligt Billmates formkrav. Billmate förser fakturorna med följande text vid fakturaköp:
”Vår fordran enligt denna faktura har överlåtits till Billmate AB 556918-4129, Hyllie Stationstorg 31, 215 32 Malmö, Tel 010- 898 99 29. Betalning med befriande verkan kan endast ske till Billmate AB på bankgiro: 152-2937. Ange OCR-nr [unikt OCR-nr] vid betalning. Frågor om denna faktura skall ställas direkt till fakturautställaren [namn på Föreningen].”

2.5 Billmate ska tillhandahålla Föreningen onlinetjänsten Billmate Online för betalningsadministration samt de inloggningsuppgifter som erfordras.

3. Priser och avgifter
3.1 Priser och avgifter i samband med fakturaköp framgår av Prislista, Utökad prislista för tilläggstjänster enligt Samarbetsavtalet. Samtliga priser är inklusive moms.

3.2 Billmate äger rätt att ensidigt justera de i Avtalet angivna priserna och avgifterna. Billmate ska meddela Föreningen skriftligen senast tre (3) månader innan dessa justeringar träder i kraft.

3.3 För fakturerade avgifter som förfallit till betalning, ska Billmate påföra en dröjsmålsränta om två (2) procentenheter per månad.

3.4 Billmate förbehåller sig rätten att under Avtalets löptid fakturera ej debiterade avgifter.

4. Utbetalning
Utbetalning av förvärvslikvid för fordringar som överlåtits till Billmate inom ramen för fakturaköp, sker en (1) gång per vecka med utbetalningstillfälle tisdag eller nästföljande bankdag i det fallet tisdag infaller på en helgdag. Billmate förbehåller sig rätten att ensidigt justera utbetalningstillfällen samt utbetalningsfrekvens.

5. Föreningens åtaganden
5.1. I samband med marknadsföringsverksamhet som innehåller en hänvisning till Billmate eller Billmates tjänster ska Föreningen i förväg samordna sådan marknadsföring med Billmate genom att kontakta Billmate. Vid marknadsföring av Billmate eller Billmates tjänster ska Föreningen observera och följa gällande lagar, förordningar och föreskrifter.

5.2 Föreningen ska på begäran av Billmate lämna alla relevanta upplysningar i övrigt om sin verksamhet som Billmate rimligen behöver för att uppfylla krav i gällande lagar, förordningar och föreskrifter samt för att Billmate, enligt eget gottfinnande, ska kunna tillhandahålla Tjänsterna.

5.3 Billmate ska ges möjlighet att godkänna delbetalningsvillkor Föreningen uppställer mot sina Medlemmar.

5.4 Föreningen ska tillhandahålla korrekt information och tillse att all information är förenlig med och uppfyller kraven i vid var tid gällande lagar, förordningar, föreskrifter och
Varumärkesföreningars regelverk samt uppdatera informationen löpande.

5.5 Föreningen ska tydligt separera Billmates Tjänster så att Medlem kan identifiera när kommunikation sker med Billmate respektive Föreningen.

5.6 Föreningen ansvarar för:
(a) Att de fordringar som omfattas av Tjänsterna inte är oriktigt grundade, tvistiga eller tvivelaktiga samt att inte oskäliga avtalsvillkor tillämpas. Föreningen ansvarar utöver detta för att Medlem är riktigt identifierad.
(b) Att Medlem inte gentemot Föreningen och/eller Billmate äger kvittningsgill motfordran eller på annat sätt äger rätt att göra avdrag utöver vad som framgår av fakturan.
(c) Att fakturans förfallotid inte i något fall överstiger avtalad förfallotid, om inte annan förfallotid uttryckligen godkänts av Billmate.
(d) Att det inte råder tvist angående fordran samt att Föreningen inte känner till några förhållanden som kan leda till tvist.
(e) Att fakturan ej överlåtits, försålts eller pantförskrivits till annan än Billmate.
(f ) Att inga överlåtna fakturor är riktade mot dotter- moderbolag eller annat företag med vilken Föreningen står i ekonomiskt intressegemenskap eller person hos ett sådant företag eller hos Föreningen.
(g) Att på ej överlåtna fakturor, ange på fakturan dröjsmålsränta vid försenade betalningar. Räntan ska utgå från förfallodagen och som minimum beräknas till vid varje tillfälle vid var till gällande referensränta + två (2) procentenheter per månad.
(h) Att i övrigt inget avtal eller annan överenskommelse som strider mot fakturavillkoren eller som på annat sätt kan föranleda Billmate ekonomiska skada, föreligger eller kommer att träffas och innebär att Billmate drabbas av ökade kostnader avseende åtgärder enligt Avtalet.
(i) Att omedelbart meddela Billmate om sådana faktorer som kan ha inverkan på Medlems vilja att betala fordran inom avtalad kredittid.
( j) Att Medlem aktivt markerat att Medlem förstått Billmates villkor samt att angiven e-postadress är korrekt och får användas för fakturering.
(k) Att inte nyttja Billmates Tjänster till aktiviteter utanför ramarna för Föreningens kärnverksamhet. I det fall missbruk upptäcks kan Billmate begära återköp av fakturan.
(I) Att vid användning av Billmates Tjänster ska Föreningen följa Billmates riktlinjer samt tillämpliga lagar, förordningar och föreskrifter.

6. Rätt till betalning och kvittning
6.1 Gör Medlem invändning på fakturan ska den part som mottagit invändningen omedelbart meddela den andra parten. Gör Medlem invändning mot Föreningens faktura som överlåtits till Billmate innan fakturans förfallodag, ska Föreningen återköpa fakturan på de betalningsvillkoren som anges på fakturan. Föreningen ska då till Billmate erlägga fullt fakturabelopp. Om invändningen görs efter förfallodag ska Föreningen genast återköpa fakturan. Billmate är skyldig att alltid snarast informera Föreningen om reklamationer och andra invändningar från Medlemmar.

6.2 Kreditfakturor accepteras om inbetalning av motsvarande belopp gjorts av Föreningen till Billmate. Om skillnad uppstår mellan krediterat och inbetalt belopp äger Billmate rätt att ta lämnad säkerhet i anspråk omedelbart.

6.3 Fullgör Föreningen inte sina skyldigheter enligt punkten 6.1 äger Billmate rätt att debitera dröjsmålsränta med två (2) procentenheter per månad från förfallodagen jämte
påminnelseavgift.

6.4 Vid uppsägning av en av Parterna förbehåller sig Billmate rätten att kvarhålla utbetalningar till Föreningen till dess Billmate kontrollerat statusen för de utestående fordringarna. Vid uppsägning förbehåller sig Billmate rätten att fakturera eventuella fordringar Billmate har mot Föreningen.

6.5 Billmate förbehåller sig rätten att tillfälligt kvarhålla utbetalningar till Föreningen i) som motsvarar det skadeståndsbelopp/ökade risker som Billmate kan exponeras för
om Föreningen väsentligt eller, efter en varning, upprepade gånger inte uppfyller sina skyldigheter enligt Avtalet, eller ii) om Billmate rimligen misstänker att Föreningens ekonomiska
situation har försämrats avsevärt. Billmate förbinder sig att informera Föreningen om orsaken till att utbetalningarna kvarhålls. I det fallet Billmate kan kvarhålla sådana utbetalningar
till dess att Parterna har kommit överens om en lösning alternativt om Föreningen har lämnat tillräckliga bevis för en sund ekonomisk situation.

6.6 Billmate kan, efter eget gottfinnande, kvitta belopp som Billmate är skyldig Föreningen mot eventuella krav som Billmate kan ha mot Föreningen.

6.7 Om Billmate säger upp Avtalet enligt avsnitt 13 har Billmate rätt att, efter avdrag för avgifter eller andra avgifter som Billmate har rätt att kräva enligt Avtalet, överlåta alla fordringar som har förvärvats och att kräva återbetalning från Föreningen.

7. Felaktiga betalningar
7.1 Betalningar felaktigt gjorda direkt till Föreningen ska omedelbart meddelas till Billmate. Föreningen ska i en sådan situation meddela Medlem att fortsättningsvis erlägga betalning
direkt till Billmate samt genast betala fordran alternativt kreditera fordran.

8. Returneringar av fordringar
8.1 Billmate har rätt att nyttja regress avseende fakturor gentemot Föreningen enligt följande:

(a) Fordringar där Föreningen inte uppfyller kraven enligt avsnitt 9 och 10 eller där Föreningen i samband med fakturering, aktivering eller på annat sätt bryter mot Avtalet.
(b) Fordringar där Medlem har utnyttjat sin lagliga rätt att ångra/avbryta sitt avtal med Billmate, eller där Föreningen har utökat Medlems ångerrätt som överstiger vad som anges i
tillämpliga konsumenträttslig lagstiftning.
(c) Fordringar i samband med vilka Föreningen har infört villkor i förhållande till Medlemmar som avviker från de villkor som Billmate tillhandahåller.

9. Parternas ansvar
9.1 Efter Billmates förvärv av en fordran får Föreningen endast godkänna sådana arrangemang med Medlem, som kan registreras i Billmate Online. Föreningen måste omedelbart informera Billmate Medlem har använt sina ånger -/hävningsrätt enligt tillämplig lag.

9.2 Föreningen ska besvara Billmates frågor om fordringar utan dröjsmål. Parterna ska särskilt informera varandra om en Medlem bestrider skyldigheten att betala fordran. Föreningen åtar sig att hantera klagomål snabbt och korrekt. Föreningen måste informera Billmate om ett klagomål inte har lösts inom en (1) månad efter mottagandet.

9.3 Föreningen har inte rätt att ålägga några avgifter eller annars högre priser på grundval av att betalning sker via Billmate eller att på annat sätt diskriminera mot Billmate.

9.4 Föreningen ansvarar för fullgörandet av sina skyldigheter enligt sitt avtalsförhållande med Medlem och enligt tillämpliga konsumenträttslig lagstiftning. Föreningen har inte rätt att
använda Billmates Tjänster för aktiviteter som anses vara olagliga enligt gällande lag.

9.5 Billmate ansvarar endast för säkerheten för kortdata som Billmate processar. Övrig hantering av kortdata ansvarar PSP för. Billmate ska följa relevanta delar av vid var tid gällande PCI DSS samt tillämpliga lagar, förordningar och föreskrifter.

9.6 Vid Kortbetalningar ska Billmate tillämpa säkerhetsfunktionen 3D Secure för kort med varumärket Visa och Masterpass för kort med varumärket Mastercard.

10. Kreditlimit
10.1 Billmate kommer efter kreditkontroll att fastställa en kreditlimit för respektive Medlem utifrån Medlemmens kreditvärdighet. Billmate förbehåller sig rätten att när som helst
ändra denna kreditlimit.

11. Kommunikation
11.1 Meddelande eller annan korrespondens enligt Avtalet ska göras skriftligen med brev eller e-post till de kontaktuppgifter som anges i Avtalet eller som avtalats skriftligen.

12. Överlåtelse och underleverantörer
12.1 Föreningen får inte utan Billmates skriftliga medgivande överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet.

12.2 Billmate äger full frihet att till annan överlåta eller pantförskriva fordringar som Billmate förvärvat enligt Avtalet. Billmate äger också rätt att överlåta Avtalet i sin helhet.

12.3 Billmate har rätt att anlita underleverantör i den koncern Billmate ingår i för utförandet av hela eller delar av de avtalade tjänsterna.

13. Billmates hävningsrätt
13.1 Billmate äger rätt att omedelbart häva Avtalet om:

(a) Föreningen väsentligen bryter mot någon bestämmelse i Avtalet, t.ex. Föreningen brister i sina åtagande enligt avsnitt 5.5 eller att Föreningen inte överför till Billmate felaktigt gjorda betalningar enligt avsnitt 7.1.
(b) Föreningen upprepade gånger eller fortlöpande underlåter att uppfylla sina skyldigheter enligt Avtalet och inte på Billmates begäran avhjälpa sådant brister inom den tidsfrist som Billmate har angivit.

(c) Föreningen har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter eller har dolda omständigheter av betydelse.
(d) Föreningens ekonomiska situation försämras avsevärt, t.ex. att ansökan om konkurs inlämnats mot Föreningen eller att densamma försatts i konkurs.

13.2 Billmate har dessutom rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om:
(e) Billmate misstänker brott mot Avtalet och Föreningen tillhandahåller inte/tillhandahåller med onödigt dröjsmål sådan rimligt begärd information som är av betydelse för att avgöra
huruvida Föreningen har åsidosatt avtalet.

13.3 Billmate förbehåller sig rätten att med minst tre (3) månaders förbehållning ändra Avtalets villkor. Föreningen är medveten om och accepterar att de betalsätt Billmate
tillhandahåller kan ändras från tid till annan och att Billmate kan ta bort enskilda betalsätt när som helst.

13.4 Även sedan Avtalet efter uppsägning upphört att gälla består Föreningens samtliga skyldigheter enligt Avtalet med avseende på fakturafordringar till dess att mellanhavanden mellan Föreningen och Billmate slutgiltigt reglerats.

14. Force majeure
14.1 Om Billmate hindras från att uppfylla sina skyldigheter enligt detta Avtal på grund av omständigheter som Billmate inte har någon kontroll över – t.ex. blixtnedslag, brand, ändrade
bestämmelser eller föreskrifter som tillhandahålls av myndigheter, ingripande av myndigheter, arbetsrättslig konflikt eller strejk (även i de fall Billmate själva är inblandade
i konflikten eller strejken), kommunikation eller transportstörningar, valutaförändringar och naturkatastrofer – ska Billmate befrias från sina skyldigheter tills dess omständighet gett
upphov till Billmates oförmåga att uppfylla sina skyldigheter inte längre föreligger.

14.2 Billmate ansvarar ej för indirekt skada som drabbar Föreningen.

15. Bedrägeripolicy
15.1 Vid misstänkt bedrägeri tillämpar Billmate dess Bedrägeripolicy vars villkor var giltig vid ordertillfället (aktuella villkor hämtas i på Billmates hemsida).

16. Lagval och tvistelösning
16.1 Avtalet ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.

16.2 Samtliga tvister i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras av allmän domstol, där Malmö Tingsrätt är första instans.

17. Avtalets varaktighet
17.1 Avtalet träder i kraft vid undertecknandet och löper tills någon av parterna säger upp detsamma. Avtalet upphör att gälla vid samma tidpunkt som avtalet mellan SportAdmin och
Föreningen upphör att gälla (med undantag för att vad som gäller i punkterna 21 och 23 ska fortsätta gälla efter Avtalets uppsägande).

18. Konfidentialitet
18.1 Båda Parterna åtar sig full tystnadsplikt under Avtalets löptid samt efter Avtalet upphört gälla, att aldrig till tredje part yppa eller dela konfidentiell information. Parterna har dock rätt att avslöja konfidentiell information i nödvändig omfattning om sådant avslöjande följer av börsavtal, tvingande lagstiftning eller behörig myndighets eller domstols begäran.


18.2 Billmate har rätt att dela konfidentiell information med underleverantörer, externa rådgivare och andra företag inom den koncern som Billmate ingår i, under förutsättning att sådana parter omfattas av sekretessförpliktelser som motsvarar dem som omfattas av Avtalet.

19. Avtalets giltighet
19.1 Om en bestämmelse i dessa Allmänna Villkor blir ogiltigt eller otillämpbart, påverkar detta inte de övriga bestämmelserna och Avtalets giltighet. I stället för den ogiltiga/otillåtna bestämmelsen ska Parterna besluta om en formulering som kommer så nära som möjligt för den kommersiella innebörden och syftet med en sådan bestämmelse.

20. Tillägg och ändringar av avtalet
20.1 Ändringar av detta Avtal ska ske i skriftlig form (brev eller e– post). Billmate har rätt att ensidigt ändra alla villkor i Avtalet, förutsatt att Billmate meddelar Föreningen om ändringarna tre (3) månader innan ändringen träder i kraft. Föreningen äger i det fall villkoren ändras eller justeras rätten att säga upp Avtalet genom att skriftligen meddela Billmate inom fyra (4) veckor efter mottagandet. I övrigt tillämpas uppsägningstid enligt punkt 17.1. Under uppsägningsperioden tillämpas de gamla villkoren.

21. Personuppgiftshantering
21.1 Hantering av uppgifter om Medlemmar Parterna är överens om och erkänner att de båda (beroende på betalsätt) självständigt ska fungera som insamlare i fråga om personuppgifter som behandlas av dem enligt Avtalet och att Billmate kommer att vara personuppgiftsansvarig med avseende på eventuella data som mottagits från Medlemmar. Båda Parterna överens om att följa gällande lagar, förordningar och föreskrifter avseende personuppgiftshantering samt sekretess. Om och i den mån en part behandlar personuppgifter på den andras vägnar (i egenskap av personuppgiftsbiträde) ska Parterna i god tro diskutera och komma överens om ett separat personuppgiftshandlingsavtal.

21.2 Hantering av uppgifter om Föreningen
Billmate behandlar personuppgifter avseende Föreningens företrädare, firmatecknare och verkliga huvudmän, t.ex. kontaktinformation, i syfte att tillhandahålla Billmates Tjänster
och kringliggande tjänster enligt Avtalet. Uppgifterna kan också användas för statistisk analys och företagsrapportering, bedrägerihantering och för att följa tillämpliga lagar, förordningar och föreskrifter. Billmate kan dela uppgifter om Föreningen med andra företag inom den koncern som Billmate ingår i, som också kan använda uppgifterna för de syften som beskrivs i Avtalet. Billmate har åtagit sig att skydda personuppgifter och kommer att införa tillräckliga skyddsåtgärder för att skydda data. Registrerade personer ska vid skriftlig förfrågan få rätt till tillgång till uppgifterna. Ytterligare information kan erhållas genom att kontakta Billmates dataskyddsombud på integritet@billmate.se eller på Billmates registrerade adress.

22. IP-rättigheter och know-how
22.1 Billmate behåller äganderätten till immateriella rättigheter som utvecklats av Billmate och tillhandahålls Föreningen enligt Avtalet.

22.2 Föreningens användning av Tredjepartsleverantörers varumärken innebär inte någon överföring av äganderätt, rättigheter eller upphovsrätt. Efter Avtalets upphörande eller avskaffandet av ett visst betalsätt förbinder sig Föreningen omedelbart att ta bort alla respektive logotyper och liknande av Billmate och/eller någon Tredjepartsleverantör som specifikt avser sådant betalsätt. Detta gäller inte om Tredjepartsleverantör berättigar Föreningen att fortsätta använda Tredjepartsleverantörens logotyper.

23. Vite och skadestånd
23.1 Om en av Parterna inte fullgör sina skyldigheter enligt Avtalet, har den andra Parten rätt att kräva skadestånd. Vardera Partens årliga ansvar för att betala ersättning eller liknande enligt detta Avtal begränsas till det högsta av (i) ett belopp som motsvarar de serviceavgifter som betalas eller betalas av Föreningen till Billmate under de tolv (12) månaderna som
föregår något krav eller (ii) 5 000 euro. Ingendera av Parterna är ansvarigt för oförutsedda skador eller skador som är atypiska för Avtalet, och särskilt inte för indirekta eller följdskador.

23.2 Trots ovanstående ska Föreningen helt och hållet ersätta Billmate för eventuella förluster, fordringar eller skador (inklusive, men inte begränsat till, böter och påföljder) som uppstår på grund av att Föreningens informationsförpliktelser i förhållande till Medlemmar inte har fullgjorts. Dessutom ska Föreningens ansvar i förhållande till eventuella belopp eller fordringar som hänför sig till en fordran enligt krav 8 eller 15 inte omfattas av ovan angivna ansvarsbegränsning.
 

Tidigare versioner: